manju gisun (manju hergen: ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡳᠰᡠᠨ) oci manju-tunggus gisun -i fisen julergi tunggus gisun -i mukūn manju gisun -i gargan -i harangga, ya si ya jeo jubki -i dergi ergi de bisire, dulimbai gurun -i emke gisun. manju-tunggus gisun -i mukūn de uheri 12 gisun bi. tese dulimbai gurun, oros gurun -i sibir, monggo gurun de bi. dulimbai gurun de bisirengge, manju gisun, sibe gisun, heje gisun, solon gisun, 鄂伦春语, jušen gisun (emgeri gukuhebi). oros gurun de bisirengge, 埃文语, 埃文基语, 涅吉达尔语, 奥罗奇语, 乌德盖语, heje gisun (那乃语), 乌尔奇语, 鄂罗克语.

manju gisun oci manju -i niyamangga gisun, daicing gurun -i fonde inu gurun -i gisun[1] sehe, emke siden -i gisun bihe. terei jalin, manju hergen -i araha bukdari, cese, bithe cagan jai šu fiyelen be elgiyen -i ambula tutabuha. daicing gurun fukjin ilibuha de, alban -i bithe gemu manju hergen -i arahangge. manjusa nikansi de ishunde holboho jalin, daruhai baitalara gisun be nikan gisun de halaha. šanaha furdan de dosika nenehe amga fonde, manju nikan hergen kamciha bithe ten -i labdu oho.

manju gisun de monggo gisun, nikan gisun deri juwen gaihangge labdu bi. manju gisun -i hergen be manju hergen sembi. dade monggo hergen -i manju gisun be arafi, manju hergen be fukjin deribuhe. daicing gurun wajiha de, manjurara niyalma -i tulgiyen manju damu nikan gisun gisureme mutehebi. monggo hergen -i adali, manju hergen dele ci fejile de arambi. te manju gisun be ajigen ci baitalara niyalma muwašame 50 funcembi. sahaliyan ula golo 齐齐哈尔 hoton fu ioi hiyan io i dahūr manju kergis uksurai hiyang ilan boo manju uksurai tokso de manjurarangge labdu bi. dulimbai gurun de manju gisun be dahūme yendere aššan gemu muyahūn ojorakūbi. liyan he g'o tacibun hūwašabun k'otacin šu dzujyhen (UNESCO) manju gisun be 濒危语言 -i dolo "极度危险" jergi de faidahabi.

This will be shown in mnc