"Manju gisen" i halan suduri

Jump to navigation Jump to search

ilgabun sonjohon: buibulere durun i radio kuwangse be sonjoho manggi enter eici enter fejergi be ana.
suhe gisun: (ne) = hanciki durun ci duibulembi, (ebisihe) = nenehe durun ci duibulembi, ajige= ajige kvbulin.

15 jakūn biya 2022